Zakładka do książki ‚pee-a-boo’.Bookmark ‚pee-a-boo’

zakladka-do-ksiazki-miniaturka

Robiąc ostatni wpis wpadłam na kolejny pomysł z wykorzystaniem motywu sercowego i origami. Szukając tutoriala jak zrobić takie serce, natknęłam się na jak wykonać za pomocą origami zakładkę do książki! Od razu wiedziałam że muszę to wykorzystać. Zakładek w domu nigdy za wiele. A lubię cytaty więc od razu wiedziałam że muszę i tutaj jakiś wrzucić. Niestety nie mam przy sobie żadnego papieru ozdobnego więc myślałam nad czymś innym. No i zrobiłam projekt Save The Date! Biało-czarny, klasyczny, prosty. Wykorzystałam wczorajszą czcionkę: Maszyna, która idealnie pasowała do mojego projektu. Robiąc próbne wersję, gdzie musiałam wpasować tekst odpowiednio. Wpadłam na dodatkowy pomysł STD ‚pee-a-boo’! Czyli w zakładane zrobiłam okienko, a pociągając za dolną część wychodzi nam tekst, zdjęcie Państwa Młodych czy już co Wam się spodoba. Ja zrobiłam sam tekst. Oczywiście pomysł można różnie wykorzystać! Oprócz save the date może to być zaproszenie na wesele, przyjęcie, czy kącik „czytelniczy”, prezent dla mola książkowego. Prezent dla mola książkowego też Wam pokażę jak zrobiłam. Zaczęłam od rozmieszczania poszczególnych elementów. Troszkę trzeba było się namęczyć, żeby wszystko wpasować. Projekt z komputera:

zakladka-do-ksiazki-szkic-projektu

Po wydrukowaniu wzięłam się za składanie zakładki. Nie jest to trudne i jest tylko kilka kroków. Zakładka sama się składa! Tutorial:

Jedyny problem to tył – niezbyt mi się podobał. Więc obcięłam te ostatnie zagięcia które formują kształt serca. I obkleiłam cały tył dodatkowym papierem, później nożykiem wyrównałam. Prezent dla bliskiej osoby zrobiłam podobnie – jedyna różnica taka że nie wycinałam żadnego okienka! A ze środka zakładki wychodzą nasze wspólne zdjęcia 🙂 Zaproszenie można zrobić identycznie tylko zamiast zdjęć wpisujemy tekst zaproszenia. Oto efekty:

save-the-date-pee-a-boo-zdjecie

Projekt ze zdjęciem:

save-the-date-pee-a-boo-zdjecie2a

Doing the last entry, I had the idea of using another theme and origami heart. Looking for tutorial how to make such a heart, I came across how to do with origami bookmark! Since I knew immediately that I had to use it. Bookmarks at home can never be too much. Unfortunately, I do not carry any wrapping paper so I was thinking of something else. Well, I did design Save The Date! White and black, classic, simple. Yesterday I used the font: The machine, which perfectly fit into my project. Doing a trial version, where I had to fit the text accordingly. I had the additional idea STD ‚pee-a-boo’! So I did in the expected window, and pulling the bottom of the text comes to us, photo of the Young Couple, or what you already like. I have done the same text. Of course the idea can be used differently! This may be an invitation to a wedding, party, or corner „reading” a gift for a bookworm. Bookworm gift for you or show you how I did. I started with the deployment of individual components. A little one had to toil to make everything fit. Project:

zakladka-do-ksiazki-szkic-projektu

Tutorial:

The only problem is back – I did not like. So cut the last bend to form a heart shape. I glued the back of an additional paper. A gift for a loved one did the same – the only difference that this is not cut out any windows!And from the middle of the tab facing our common photos:) The call can do the same only instead of images, type text of the call. Here are results:

save-the-date-pee-a-boo-zdjecie

save-the-date-pee-a-boo-zdjecie2a

Zakładka do książki – motyl! Darmowy szablon i tutorialBookmark with butterfly! Free template and tutorial.

zakladki-na-ksiazki-motyl-minaturka

Ostatnio zauroczyły mnie zakładki do książki z motylem. Dlatego też postanowiłam zrobić darmowy szablon do wycięcia i pokazać Wam jak taką zakładkę można zrobić. Rozmiarowo zakładka jest duża: 22x7cm wraz z motylkiem. Sam motyl ma ok. 11x8cm w najszerszym miejscu. W kolorystyce niebieskiej (granat i turkus), nadruk jest dwustronny. Zakładka jest śliczna i bardzo praktyczna! Pięknie prezentuje się na półce już włożona w książkę! Może zbliżają się urodziny kogoś ważnego? Oprócz książki chciałbyś/chciałabyś dać coś od siebie? Taka zakładka z własną dedykacją na pewno spodoba się solenizantowi! A może jesteś molem książkowym i szukasz fajnej, oryginalnej zakładki? Niżej znajduje się tutorial jak taką zakładkę zrobić a na samym dole dwa darmowe szablony – z cytatem (oczywiście Terry Pratchett mój ulubiony pisarz) oraz pusty samodzielnego do wypełnienia! Motylkową czcionkę, można dostać tutaj: Cudowne motylki! Do wykonania zakładki będą nam potrzebne: nożyczki/nożyk, klej (mało wodnisty!), kartka A4, wydrukowany szalon, ewentualnie tekturka do środka dla wzmocnienia zakładki (ja użyłam tekturki z bloku technicznego 🙂 ).

Tutorial: 

Krok 1: Po wydrukowaniu szablonu – naklejamy go na tekturkę. Nożykiem lub nożyczkami wycinamy dookoła naszą zakładkę. Na razie nie musi być super równo 🙂 Ja nie wycinałam zaraz obok linii tylko jakieś 2-3 mm od niej – bardziej mi się tak podoba. Uzyskamy coś takiego:

zakladki-na-ksiazki-motyl1

Krok 2: Nacinamy lekko miejsce gdzie motyl styka się z zakładką! Lepiej ostrożnie i nie dużo nacinamy. Później składając je będziemy dopasowywać wielkość nacięcia.

zakladki-na-ksiazki-motyl2

Krok 3: Z drugą zakładką robimy to samo. Wycinając ją róbmy większą obwódkę (dopiero po sklejeniu będziemy je zrównywać). Drugiej zakładki nie musimy naklejać znowu na tekturkę (ja nie naklejałam z zakładka jest gruba i ładnie się trzyma). Nacinamy ją z drugiej strony, czyli od końca:

zakladki-na-ksiazki-motyl3

Krok 4: Teraz będziemy je na siebie zakładać. Jedną zakładkę trzymamy grafiką do siebie drugą odwracamy i wkładamy w nacięcia:

zakladki-na-ksiazki-motyl4

 

Krok 5: Patrzymy od góry czy motyl ładnie się dopasowuje. Jeżeli nie robimy większe nacięcie:

zakladki-na-ksiazki-motyl5

zakladki-na-ksiazki-motyl11

Krok 6: Cały motyl od góry:

zakladki-na-ksiazki-motyl6

Krok 7: Teraz jak już motyl równo się składa można sklejać drugą część zakładki. Pamiętajmy żeby dać cienką warstwę kleju. Można „rozsmarować” klej innym papierem, bądź plastikowym nożykiem:

zakladki-na-ksiazki-motyl8

Krok 8: Sklejamy równo! Najlepiej zrobić to do okna wtedy druga zakładka będzie rzucać nam cień. Widać będzie że czarna obwódka drugiej zakładki jest równa i w cieniu. Nic nie wystaje itp.zakladki-na-ksiazki-motyl9

Krok 9: Teraz pozostaje nam uciąć równo już sklejone zakładki. Dzięki tekturce będzie to łatwe, ponieważ robi nam za linijkę 🙂 Później papierowym pilniczkiem do paznokci wyrównujemy krawędzie. Robimy to lekko żeby nie poszarpać papieru!

zakladki-na-ksiazki-motyl10

KONIEC!

Zakładka jest gotowa! I oto jak wygląda już w jej naturalnym środowisku 😉

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane1

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane3

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane2

Pobierz całość w formacie .zip

download1

Recently I just love bookmarks with the butterfly. Therefore, I decided to do a free template to cut out and show you how you can do this tab alone! Is a largesized tab: 22x7cm along with a butterfly. Butterfly is about 11x8cm at its widest point. The color blue (navy blue and turquoise), a two-sided printing. Tab is beautiful and very practical! Beautifully presented on the shelf already inserted in the book! Maybe someone approaching an important anniversary? In addition to the books you want / like to give something back? Such a tab with its owndedication will be a brillant gift! Or maybe you’re a bookworm and your looking for cool, original bookmarks? Below is a tutorial on how to do such a tab and at the bottom two free templates – with the quote (Terry Pratchett, of course, my favorite writer), and empty to fill! Butterfly font, you can get here: Wonderful butterfly! To complete the bookmark we will need: scissors/knife, glue, A4, printed template, possibly cardboard inside to strengthen the bookmarks(I’ve used cardboard from a technical block).

Tutorial:


Step 1: 
After printing template – cardboard glued it on. With knife or scissors, cut around our tab. I’m not cut out the next line only about 2-3 mm from it – the more I like it. Get something like this:

zakladki-na-ksiazki-motyl1

Step 2: Notched a little place where the butterfly is in contact with the tab! Be careful not to cut too much! Later, we will be submitting them to match the size of the incision.

zakladki-na-ksiazki-motyl2

Step 3: With the second tab do the same. Let us do it by cutting a larger halo (aftersticking will be equated.) The other tabs do not have to stick to cardboard. Notched the butterfly on the other side, that is, from left:

zakladki-na-ksiazki-motyl3

Step 4: Now we will overlap. One tab graphics to keep the second we turn ourselves to the incision and insert:

zakladki-na-ksiazki-motyl4

 

Step 5: We look at the top or butterfly – it must fits nicely. If do not do the bigger cut:

zakladki-na-ksiazki-motyl5

zakladki-na-ksiazki-motyl11

Step 6: The whole butterfly from the top:

zakladki-na-ksiazki-motyl6

Step 7: Now that the butterfly is ok we will stick the second part of the tab. Remember to give a thin layer of glue. You can „spread” to other adhesivepaper or plastic knife:

zakladki-na-ksiazki-motyl8

Krok 8: We are trying to glue evenly:zakladki-na-ksiazki-motyl9

Step 9: Now we can cut the glued tab. With the cardboard will be easy,because it makes us a line 🙂 Later on paper Emery Nail evens out the edges. We do this gently so as not to tear the paper!

zakladki-na-ksiazki-motyl10

END!
Tab is ready! And here’s how it looks now in its natural habitat 😉

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane1

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane3

zakladki-na-ksiazki-motyl-wydrukowane2 

download1