Jak zrobić własną planszową grę erotyczną?DIY – Your own erotic board game

gra-erotyczna-miniaturka

„W internecie jest ich troszkę. Ale w większości zadania są bardzo podobne i powtarzalne. Ciężko znaleźć grę dopasowaną do stażu i upodobań danej pary. I oczywiście ilość zadań jest ograniczona (czasem 15-30 zadań) więc po 2-3 razach gra się nudzi! Dlatego chce Wam pokazać jak łatwo można taką grę samemu zrobić! Sami znacie się najlepiej, wiece co lubicie, co próbowaliście a czego nie, jakiego typu macie „zabawki”. I co najważniejsze można później dodrukować karty, wywalić te, które się nie sprawdziły czy znudziły! Taka gra może być świetnym pomysłem na urodziny Połówki czy Waszą rocznicę, Walentynki czy  jako prezent na wieczór panieński dla przyszłej Panny Młodej :) (przecież można zrobić planszę i wydrukować puste karty w której sami mogą powpisywać co lubią). Jest to też fajny pomysł na spędzenie czasu razem.” Czytaj więcej…


 Wpis jest przeznaczony dla osób dorosłych!

Nie mam 18 lat.

Tak, mam ukończone 18 lat i chcę wejść. 

Entry is designed for adults!

I do not have 18 years.

Yes, I am over 18 years old and I want to go.

Pakujemy prezent.Gift packing

gift-topper-345x360

Na stronie http:// thecraft sdept. martha stewart. com  znaleźć można świetny tutorial jak oryginalnie i pięknie można zapakować prezent. Wystarczy nam papier do pakowania prezentów, brystol lub papier ozdobny, nożyczki/nożyk, taśma klejąca. Pakujemy prezent jak to zazwyczaj robimy. Drukujemy na drukarce wybrany napis np „Wszystkiego najlepszego mężu” czy coś krótszego „Sto lat kochanie” itp. Powinniśmy wybrać do tego prostą, grubą czcionkę. Łatwiej będzie nam wycinać napis i będzie on bardziej stabilny. Napisy oddzielamy od siebie. Tak żeby w każdej linijce był jeden wyraz. Po wydrukowaniu wycinamy paski z napisami. Brystol także tniemy na paski grubości np 2-3cm bądź grubsze. Przykładamy pasek z wyrazem i nożykiem czy nożyczkami wyciamy go jak na zdjęciu niżej. Pamiętajmy żeby podstawkę każdej literki nie wycinać! Stawiamy poszczególne literki i kleimy końcówki pasków ze sobą tworząc okrąg.

Efekt końcowy:

gift-topper-345x360

 

 

The website http:// thecraft sdept. martha stewart. com you can find a great tutorial on how to be original and beautifully packaged gift. Just us the gift wrapping paper, cardstock or decorative paper, scissors / knife, tape. We pack as a giftusually do. We print on a printer selected words like „Happy Birthday”. You should choose this simple, thick font. It will be easier to cut a string and it will be more stable. Subtitles separated from each other. So that in each line was one word.After printing, cut out strips with subtitles. Bristol also cut into strips the thicknessnp 2-3cm or thicker. We take the bar with the word knife or scissors and it howlslike in the picture below. Remember that the letters do not stand each cut! We putthe individual letters and glue ends together to form stripes circle.

The final result:

gift-topper-345x360

 

 

Darmowy szablon zaproszeń na chrzest czy urodziny dziecka

miniatura-zapr-ch-ur

Przygotowałam darmowy szablon zaproszeń. Wzór jest uniwersalny nadaje się i na chrzest i na urodziny dziecka. Dwa zaproszenia mieszczą się na jednej stronie A4. Zapisane są w png, bez problemu można dokończyć wypełnianie w Wordzie. Także nie trzeba być grafikiem, żeby to zrobić 🙂 Zaproszenia są w trzech różnych kolorach: fioletowy, oliwkowy i niebieski. Posiadają tez dwa różne wzory tła: w kwiatki i w kratkę. Zaproszenie można złożyć na pół i na drugiej stronie dodać napis: „Zaproszenie” lub „Krzyś Nowak 21.04.2011” itp. Tylko napisy te dajemy na osobnej stronie i drukujemy dwustronnie! Link do ściągnięcia znajduje się na samym dole. W górnej części zaproszenia dodałam piękny cytat Katharine Hadley:

„Kiedy decydujesz się na dziecko,
zgadzasz się, że od tej chwili
twoje serce będzie przebywało poza twoim ciałem”.
Katharine Hadley

Podałam niżej przykład wypełnienia takiego szablonu:

zaproszenie-na-chrzest-urodziny

 Urocze zaproszenie na urodziny dziecka. – Inny mój projekt zaproszeń na urodziny dziecka.

Pobierz całość w formacie .zip

download1

Nietypowe zaproszenia w stylu retro / vintageUnusual invitations in retro / vintage style

miniatura_1

Pokażę dziś jak w Photoshopie można zrobić zaproszenia na ślub czy zbliżające się przyjecie. Zaproszenia są dość nietypowe, ponieważ znajduje się na płycie winylowej. Idealne na przyjęcie w stylu retro czy vintage. Może kilka słów o składowych tego projektu. Taką gotową płytę przygotował dragonartz. Pędzle, których ja użyłam można ściągnąć tutaj: free-brushes.com. Czcionki to Manifest (polska czcionka) oraz Deftone Stylus. Program: Photoshop i Corel lub Inkscape. W pliku przygotowanym przez  dragonartz znajdują się pliki eps i svg dlatego wymieniłam te dwa ostatnie programy. Oczywiście można ściągnąć gotową grafikę w formacje .png .psd .jpeg i inne jakie PS obsługuje. Wtedy nie będą nam potrzebne te dodatkowe programy. Mi się spodobały te więc na nich będę pracować. Wielkościowo można te zaproszenia wydrukować wielkości płyty DVD, która później może nam posłużyć jako linijka do wycinania 🙂 Do tego można zaprojektować fajną kopertkę lub użyć tych gotowych ze sklepów.

No więc zaczynamy! (wystarczy kliknąć na obrazek żeby zobaczyć go w pełnej rozdzielczości)

Po otwarciu pliku eps czy svg musimy odznaczyć grupowanie i zaznaczamy jedną z płyt winylowych i zapisujemy jako png. Rozdzielczość wysoka (2400px) jeżeli chcemy żeby zaproszenie miało szerokość kartki A4.

Krok 1. Otwieramy Photoshopa – nowy dokument A4, 300dpi. Idziemy w File – Place… i wybieramy nasz winyl.

Krok 2. Dodajemy nową warstwę, za pomocą Ellipse Tool (U), rysujemy kółko (trzymając SHIFT będzie równe). Wybieramy odpowiedni kolor. Ja wybrałam kolorystykę niebiesko- różową. Layer -> Align, wyrównujemy obie warstwy w poziomie i pionie.

zaproszenie-retro-vintage-winyl1

Krok 3. Za pomocą wybranych pędzli odpowiednio według naszego uznania umieszczamy na tej niebieskiej części (mogą nachodzić na winyl później się tym zajmiemy). Rada: każdy pędzel warto robić na osobnej warstwie, bo można bez problemu później obracać grafikę, zmniejszać i lepiej dopasować do całości. Jak jesteśmy zadowoleni z efektu, zaznaczamy wszystkie warstwy i dajemy Merge Layers.  Zaznaczamy wcześniejszy kształt koła ( tego niebieskiego shape1) robimy to trzymając Ctrl i klikamy na jego warstwę w liście z boku (u mnie trzecia od dołu). Następnie wybieramy złączoną warstwę z pędzlami i klikamy na Add vector mask. Dzięki temu nic nie będzie pokrywało winylu.

zaproszenie-retro-vintage-winyl2

Krok 4. Dodajemy tekst. Ja to zrobiłam na kilku warstwach. Imiona młodych i & na osobnych. Później ‚wraz z rodzicami…’, ‚Sz.p…’ i cała reszta. Zrobiłam tak z powodu grafiki. Wszystko w pionie by mi sie nie zmieściło. Wyszły mi takie schodki ale nawet mi się to podoba. Po dodaniu tekstu zostaje nam tylko zrobienie małą kropkę na środku jak to w płytach winylowych. Efekt „retro”:

zaproszenie-retro-vintage-winyl3

Krok 5. Możemy na tym zakończyć ale jeżeli chcemy żeby zaproszenie było bardziej stylizowane na vintage – stara brązowawa kolorystyka, zniszczenia itp. Można zaimportować (File – Place…) znalezioną wcześniej teksturę starego papieru papieru. Jest tego multum sami zobaczcie – tutaj. Znowu robimy zaznaczenie niebieskiego kółka. I dodajemy vector mask na warstwę ze starym papierem. Zmieniamy Opacity na około 30%. Za pomocą zaznaczonych przeze mnie standardowych pędzli będziemy brudzić grafikę na środku. Tworzymy nową warstwę zmieniamy Blend Mode na Overlay. Kolor wybieramy brązowy albo ciemną zieleń. Dziabiemy tu i tam. Efekt „vintage”:

zaproszenie-retro-vintage-winyl4 

zaproszenie-retro-vintage-winyl5_0

Troszkę inspiracji: 

 

 


 

 

 

 

 

I will show you how to do invitations for wedding or party. I will do it in Photoshop. Invitations are quite unusual because they are on vinyl. Perfect for a party in retro or vintage style. Maybe a few words about the components of this project. Such ready-made ​​vinyl are made by dragonartz. Brushes, which I’ve used can be downloaded here: free-brushes.com. Fonts is a Manifest and Deftone Stylus. Program: Photoshop and Corel or Inkscape. In the file prepared by dragonartz are eps and svg files solisted these last two programs. Of course, you can download ready-made graphics in formations like .png .psd .jpg and other that support PS. Then we will not need these programs. I liked these vinyls so I’ll work on them. You can print these invitations the size of a DVD, which later can serve us as a ruler to cut 🙂 For this you can design a cool envelop or use the ready-made from shops.

So here we go! (just click on the image to see it in full resolution).

When you open an eps or svg need to disable grouping and select one of the vinyland save as png. High Resolution (2400px) if we had an invitation to the width ofA4.

Step 1 Open Photoshop – a new document A4, 300 dpi. We go to File – Place …and choose our vinyl.

Step 2 We add a new layer, using the Ellipse Tool (U), draw a circle (holding Shiftwill be equal.) Choose the right color. I chose the colors blue and pink. Layer ->Align, equalizes the two layers horizontally and vertically.

zaproszenie-retro-vintage-winyl1

Step 3 Using the selected brush is placed on the blue part of the way you want(they can overlap with the vinyl then this we.) Tip: Each brush is worth doing on its own layer, because then you can easily rotate the image, reduce and better fit to the whole. When we are satisfied with the effect, select all the layers and giveMerge Layers. Select the earlier circular in shape (the blue shape1) do it by holding Ctrl and click on the layer of leaves on the side (on my third from bottom).Then choose a joined layer with brushes and click on the Add vector mask. Nownothing will be covered vinyl.

zaproszenie-retro-vintage-winyl2

Step 4 Add the text. I did it on several layers. I did so because of the graphics.Everything in the vertical would not fit me in August. When you add text, make asmall dot in the middle as in vinyl. The effect of „retro” invitation:

zaproszenie-retro-vintage-winyl3

Step 5 We can at this end. If you want to call it more stylized vintage – old brownishcolor, damage, etc. You can import (File – Place …) previously found an old papertexture paper. Again, we select the blue circle. I add a vector mask on a layer ofold paper. Change the Opacity to about 30%. Using the selected standard brushI’ll dirty image in the middle. Create a new layer change to Overlay Blend Mode.Select color brown or dark green. Add the dirt here and there. The effect of „vintage”:

zaproszenie-retro-vintage-winyl4 

zaproszenie-retro-vintage-winyl5_0

Inspirations: 

 

 


 

 

 

 

 

Jak zrobić papierową kokardę?How to make a paper bow?

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow

Pokażę jak zrobić papierową kokardę na prezenty. Użyłam do tego: nożyka, kleju i starego czasopisma. Można zamiast kolorowej gazety użyć na przykład papieru ozdobnego czy zwykłego papieru A4 (kolorowy, perłowy, fakturą itp). Fajnie będzie też wyglądać wydrukowany na kartce wzorek. Najlepiej wydrukować na kartce dwa różne wzory (drukowanie dwustronne). Efekt będzie jeszcze lepszy! Kokardę robi się szybko i prosto! Nie jest to żmudna robota. A efekt świetny. Spokojnie można w ten sposób spakować prezent dla Pary Młodej (nawet z czasopisma z sukniami ślubnymi kokardę można zrobić), czy na urodziny. 

Krok 1. Wybieramy kilka kartek z czasopisma. Kładziemy jeden na drugim, przykładamy linijkę i ostrym nożykiem wycinamy paski. Moje mają grubość mojej linijki 🙂 około 2,5cm.

Krok 2. Następnie składamy je na pół i rozcinamy na mniejsze. 

Krok 3. Na jeden koniec pasemka dodajemy kapkę kleju i składamy jak na zdjęciu niżej:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow1

Krok 4. Następnie złożone paski naklejamy lekko na siebie:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow2

Krok 5. Układamy aż złączą się w kółeczko:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow3

Krok 6. Po zrobieniu dolnego poziomu nakładamy następne. Mi wyszły trzy poziomy i jeden mniejszy. Z ostatniego pasek sklejamy w kółko i wkładamy do środka. Efekt końcowy:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow

I will show you how to do a paper bow. I used a penknife, glue and old magazine. You may use a decorative paper( colored, pearl ect.) or plain paper with printed pattern. It looks even better when you print on both sides! Making the bow is very simple and fast. The effect is nice! Just look at the photo below. This kind of bow you can use to decorate the present for wedding couple( for example you can use a wedding magazine) or for birthday. 

Step 1 Choose a few pages from the magazine. We put one on the other, attach a ruler, a sharp knife cut out the strips. My have a thickness of about 2.5 cm.
Step 2 Then folded it in half and we’re cutting into smaller ones.
Step 3 At one end we add a drop of glue strands, we fold it as pictured below:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow1

Step 4. Next we join them like this:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow2

Step 5 We put a few levels as below

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow3

Step 6 After taking a lower level we put the next. I went out three levels and one smaller. The last bar in a circleand glue to put inside. The final result:

papierowa-kokardka-pakowanie-prezentow

Wręczanie pieniędzy. Jak je zapakować? Giving money. How do I pack them?

jak-zapakowac-pieniadze-koperta-niniatura

Zbliżają się urodziny bliskiej osoby? Może wesele znajomych?  Zależy Ci na prezencie zrobionym własnoręcznie niż na gadżetach? Nie stać Cię obecnie na droższe prezenty jak: smartphone, ramki cyfrowe, nawigacje, pendrive? Garnki, wazy, pościel, ciuchy… Boisz się że nie trafisz w gust , prezent się powtórzy? Pieniądze wydają się najlepszym rozwiązaniem? Z drugiej strony nie chcesz kolejny raz przyjść z kopertą, zwykłą kartką urodzinową i pieniędzmi?

W takim razie zapraszamy do przeczytania tego artykułu! Pokażemy dziś jak oryginalnie zapakować pieniądze w fajnej formie koperty z życzeniami! Bardziej przypomina to książeczkę. Każda kartka poprzeplatania jest banknotem np 10zł. Na kartkach wypisujemy krótkie życzenia np:
– pierwsza strona – Z okazji urodzin/ślubu życzę Ci…
– druga strona – … anielskiej cierpliwości przy czytaniu tych życzeń…
– trzecia strona- … – …szczęścia w życiu osobistym, dobrego zdrowia, spełnienia marzeń, niewyczerpanych pokładów energii, uśmiechu na co dzień, słodkiego miłego życia, świeżości spojrzenia, pozytywnej aury, pogody ducha, pomyślnych wiatrów…
-banknot 
– czwarta strona – …miłych niespodzianek losu, drogi usłanej różami, głównej wygranej na loterii, cudownych wakacji, wypchanego portfela…
– banknot
itd… aż zrobi nam się gruba książeczka! Dziesięć banknotów 10złotowych i 10 kartek z życzeniami do tego okładka, kokardka. Oto nasz efekt kartki urodzinowej:

jak-zapakowac-pieniadze-koperta

Krok 1. Najpierw na komputerze robimy szablony- ilość zależna od ilości banknotów. Im więcej tym lepszy efekt wychodzi! Szablon po wycięciu musi mieć rozmiar banknotów których używacie. Ja zrobiłam 144×72 mm – rozmiar banknotu 200zł. 

Krok 2. Wycinamy szablony i przeplatamy z pieniędzmi. Można na zwykłych kartkach też poprzyklejać grosiki na szczęście(zdjęcie wyżej).

Krok 3. Okładkę można zrobić przyklejając na tekturę papier ozdobny, na kalce można wydrukować dowolny wybrany wzorek (jak np ja to zrobiłam). Okładka może całą książeczkę oplatać, może z przodu do połowy – wedle uznania. Dobrze jest dać coś twardszego na zewnątrz. Wkładamy życzenia i pieniądze do okładki.

Krok 4. Przy zgięciu okładki zawiązujemy ją mocno tasiemką, sznureczkiem albo np drucikiem. Ważne żeby było to mocno zrobione żeby kartki wraz z banknotami nie wypadły! Ja zawiązałam wstążką i trzyma się nieźle.

Krok 5. Ozdabiamy książeczkę np własnoręcznie zrobioną kokardką taką samą jaką oklejaliśmy okładkę lub innymi elementami. Na blogu można znaleźć jak zrobić kwiatka z papieru, jak zapakować prezent, pudełko origami itp. Można te tutoriale i szablony wykorzystać i w tym pomyśle.

Krok 6. Całość można dać do większej koperty (jak mamy taką dużą kokardkę czy kwiatka) lub do zrobionego pudełeczka, obwiązanego ładną wstążką.

Inny sposób wręczania pieniędzy możecie znaleźć u nas na blogu tutaj: Pieniądze na prezent! Jak je oryginalnie zapakować?

Soon will be birthday of a loved
one or friend? Maybe friends
wedding? 
Do you care about
handmade gift than the
gadgets? Now you can not
afford more expensive gifts such
as smart phones, digital frames,
navigation, flash drive? Pots,
vases, bedding, clothes … you
are afraid that you miss the
taste? 
Money seems to be the
best solution? On the other hand you don’t want to once again come with simple envelope?

Then we invite you to read this article! Today we show how the money was originally packaged in a book withCool wishes! On one side there is a greeting card and the other money to create a book of wishes! The morenotes and wishes that the effect is better! This is our result:

jak-zapakowac-pieniadze-koperta

Step 1 First, we are doing on the computer template-number depends on the number of banknotes. The morethe better the result comes out! After excision of a template must have a size such as a banknote. I did 144×72 mm – the size of our biggest banknote 200 zł.

Step 2 We cut out templates, and interwoven with the money.

Step 3 Cover can be done taping the cardboard decorative paper, tracing paper you can print on any selected pattern (as I did). It is good to give something tougher on the outside. Wishes and put the money tocover.

Step 4 In the crook of the cover firmly tied ribbon, twine or wire. Important that it was hard to cards made ​​withbanknotes falling out! I tied a ribbon and it holding up well.

Step 5 Decorate your handmade book, for example, the same bow we did a cover or other items. On the blogyou can find how to make a paper flower, how to pack a gift box origami, etc. You can these tutorials andtemplates used in this idea.

Step 6 The whole you can give a larger envelope (as we have a large bow or flower) or taken with the box.

Another way of giving money can be found at our blog here: Money for a gift! Originally packaged?

Darmowe etykietki na podziękowaniaFree labels to thank for guests.

miniatura

Przygotowaliśmy darmowe etykietki na podziękowania w różnych kolorach: zielony, złotawy, niebieski, fioletowy i cyjan. Na dziś dwa wzory – w kropki i z ramką. Etykietki pasują na zwykłe pudełka jak i pudełko typu „krzesełko”. Na jednej stronie A4 mieści się 24 etykietki! Można je dowolnie wypełnić. Tekstem podziękowań, imionami młodych itp. Wymiary etykiet to ok. 55×55 mm. Oczywiście można je samemu zmniejszyć, zależnie od Waszego szablonu. Są zapisane w jpegu także spokojnie można je wykończyć nawet w Wordzie. W najbliższych dniach planuje jeszcze dwa podobne szablony zrobić. Dla chętnych mogę umieścić szablon pudełka „krzesełko” z miejscem na łakocie oraz winietkę. (edit: dostałam kilka e-maili z prośbą, także postaram się niedługo zamieścić szablon).

foto-krzeslo-podziekowania

Pobierz całość w formacie .zip

download1